Έλληνες Καρδιολόγοι και η συμβολή τους στην διαχείριση της Συμμόρφωσης των Ασθενών τους

Οι Έλληνες καρδιολόγοι θεωρούν σημαντική την συνεργασία με τους ασθενείς τους ακολουθώντας μια ασθενοκεντρική προσέγγιση

Οι ηλεκτρονικές υπενθυμίσεις και παρεμβάσεις προς τους ασθενείς, αν και δεν χρησιμοποιούνται ευρέως από τους ιατρούς, αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για την φαρμακευτική συμμόρφωση των ασθενών τους

Η χρήση των ηλεκτρονικών παρεμβάσεων θα αποτελέσουν ένα σημαντικό εργαλείο στο μέλλον για την βελτίωση της συμμόρφωσης.

Η ανάπτυξη εξειδικευμένων ιατρικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ηλεκτρονική διαχείριση της φαρμακευτικής συμμόρφωσης θα συμβάλει στην ποιότητα ζωής των ασθενών τους

GREEK CARDIOLOGISTS INTERVENTIONS TO MANAGE PATIENTS ADHERENCE

Scroll to Top