Απόψεις των ιατρών και των ασθενών για την θεραπεία και την μακροχρόνια συμμόρφωση στην ρευματοειδή αρθρίτιδα

Σκοπός

Σε μια πολυκεντρική μελέτη που διεξήχθη στην Ελλάδα, χορηγήθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο σε 75 ρευματολόγους και 398 ρευματικούς ασθενείς από διαφορετικές περιοχές και διερευνήθηκαν πέντε τομείς:

i) η αποτελεσματικότητα της θεραπείας,
ii) η επιλογή θεραπείας,
iii) η αλλαγή της αναποτελεσματικής θεραπείας,
iv) η μακροχρόνια συμμόρφωση και
v) η ποιότητα της επικοινωνίας μεταξύ γιατρών και ασθενών.

Αποτελέσματα

Εξετάζοντας τις πεποιθήσεις και τις στάσεις των ασθενών και των ρευματολόγων σχετικά με τα προφίλ θεραπείας και τη μακροχρόνια συμμόρφωση, βρέθηκε μια στατιστικά σημαντική σύγκλιση στις απόψεις τους για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια ως τους κυρίαρχους παράγοντες που αφορούν την επιλογή της θεραπείας και τη μακροχρόνια συμμόρφωση. Αν και οι ασθενείς ανέφεραν υψηλή εμπιστοσύνη στους γιατρούς τους. Ωστόσο, διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις απόψεις μεταξύ ασθενών και ρευματολόγων όσον αφορά την πρόσβαση (p<0,001), τον χρόνο που διαθέτει ο ιατρός ανά επίσκεψη (p<0,001), την αμοιβαία κατανόηση (p<0,001) και τη συνολική επικοινωνία (p<0,001).

Συμπεράσματα

Η μελέτη μας δείχνει μεγάλο ποσοστό συμφωνίας μεταξύ ασθενών και ρευματολόγων ως προς τους παράγοντες που καθορίζουν την αποτελεσματικότητα, την επιλογή, την αλλαγή και την τήρηση της θεραπείας Απαιτούνται συντονισμένες προσπάθειες προκειμένου να βελτιωθεί το επίπεδο επικοινωνίας μεταξύ των ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα και των ρευματολόγων.

PATIENTS & DOCTORS BELIEFS ABOUT TREATMENT AND LONG-TERM ADHERENCE IN RHEUMATIC DISEASES

Scroll to Top